Adatvédelmi irányelvek

Ennek az oldalnak a tulajdonosai nagyon komolyan veszik az Ön személyes adatainak védelmét. Személyes adatait bizalmasan és az adatvédelmi előírásoknak, valamint ennek az adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően kezeljük.

Ha ezt a weboldalt használja, itt különböző személyes adatok kerülnek összegyűjtésre. A személyes adatok olyan adatok, melynek alapján Önt személyesen azonosítani lehet. Az alábbi adatvédelmi nyilatkozat megmagyarázza, hogy milyen adatokat gyűjtünk, és mire használjuk fel azokat. Valamint arról is felvilágosít, hogy ez hogyan és milyen céllal történik.

Utalunk arra, hogy az interneten történő adatátvitel során (pl. az e-mailen való kommunikáció alkalmával) biztonsági hiányosságok léphetnek fel. Az adatok harmadik személytől való teljes mértékű védelme nem lehetséges.

1. A felelős szervre vonatkozó megjegyzés

A felelős szerv az a természetes vagy jogi személy, aki egyedül vagy másokkal közösen dönt a személyes adatok (pl. név, e-mail cím vagy hasonlók) kezelésének céljáról és eszközéről.

Az ezen a weboldalon történő adatkezelésért felelős szerv:

Zsuzsa Szentpáli Gavallér
fordító, tolmács
Klötzlmüllerstr. 133 f
84034 Landshut

Tel: +49 871 71 334

E-Mail: info@szentpali.de

Adatvédelmi biztos: A törvény a mi esetünkben nem kötelez adatvédelmi biztos megnevezésére.

2. Az adatok rögzítése ezen a weboldalon

Az Ön adatai egyrészt az által kerülnek összegyűjtésre, hogy azokat Ön velünk közli. Itt pl. olyan adatokról lehet szó, melyeket Ön e-mailen elküld.

A többi adatot a weboldal megtekintése során informatikai rendszerünk rögzíti automatikusan. Itt mindenek előtt technikai adatokról van szó (pl. internetes böngészőprogram, operációs rendszer vagy a weboldal felkeresésének időpontja). Ezeknek az adatoknak a gyűjtése automatikusan történik, ahogy belép weboldalunkra.

a) E-mailen vagy telefonon történő megkeresés

Ha e-mailen vagy telefonon lép velünk kapcsolatba, megkeresését az abból adódó valamennyi személyes adattal együtt (név, megkeresés) kérése feldolgozása céljából tároljuk és kezeljük. Ezeket az adatokat beleegyezése nélkül nem adjuk tovább.

Ezeknek az adatoknak a kezelése a GDRP 6. cikk 1. bek. b) pontja alapján történik, amennyiben megkeresése egy szerződés teljesítésével függ össze vagy a megszerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges. Minden további esetben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán (GDRP 6. cikk 1. bek. a) pontja) és / vagy a mi jogos érdekeinken alapul (GDRP 6. cikk 1. bek. f) pontja), mivel jogos érdekünk a felénk irányuló megkeresések hatékony feldolgozása.

A kapcsolatfelvétel során Ön által részünkre elküldött adatok nálunk maradnak, amíg Ön bennünket fel nem szólít azok törlésére, vissza nem vonja azok tárolására vonatkozó egyetértését, vagy az adattárolás célja meg nem szűnik (pl. kérésének feldolgozása lezárásra kerül). A megkövetelő törvényi rendelkezések – különösen a törvény szerinti megőrzési határidők – jogszerűségét ez nem érinti.

b) Szerver logok

A weboldal internetszolgáltatója automatikusan gyűjt információkat un. szerver-logokban, melyeket az Ön internetes böngészőprogramja automatikusan közöl velünk. Itt az alábbiakról van szó:

  • az internetes böngészőprogram típusa és változata
  • felhasznált operációs rendszer
  • hivatkozó URL
  • a belépő számítógép hostneve
  • a kiszolgálóoldali kérés időpontja
  • IP cím

Ezeket az adatokat más adatforrásokkal nem kötjük össze.

Ezeknek az adatoknak a kezelése a GDRP 6. cikk (1) bekezdés f) pontján alapul. A weboldal szolgáltatójának jogos érdeke a weboldal technikai szempontból hibátlan bemutatása és optimalizálása – ehhez szükséges a szerver-logok gyűjtése.

c) Hosting és Content Delivery Networks (CDN)

Külső tárhelyszolgáltató

Ez a weboldal külső szolgáltatónál kerül tárolásra (hoszter/tárhelyszolgáltató). A weboldal által kezelt személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverén tárolják. Itt mindenek előtt olyan adatokról lehet szó, mint az IP cím, kapcsolatfelvétel, meta- és kommunikációs adatok, szerződési adatok, elérhetőségek, név, weboldal hozzáférés és más egyéb, weboldalon keresztül generálható adatok.

A tárhelyszolgáltató megbízása esetleges és aktuális ügyfeleinkkel szemben való szerződésbeli kötelezettségeink teljesítése érdekében (GDRP 6. cikk 1. bek. b) pontja) és online ajánlatunk, professzionális szolgáltató segítségével történő, biztonságos, gyors és hatékony rendelkezésre bocsátása céljából történik (GDRP 6. cikk 1. bek. f) pontja).

Tárhelyszolgáltatónk csak olyan mértékben fogja adatait kezelni, amennyiben az szolgáltatásának elvégzéséhez szükséges és ezekre az adatokra vonatkozó utasításainknak megfelel.

Megbízott tárhelyszolgáltatónk:

ALL-INKL.COM – Neue Medien Münnich
Tulajdonos: René Münnich
Hauptstraße 68 | D-02742 Friedersdorf

Megbízás alapján végzett adatkezelésről szóló szerződés megkötése

Annak érdekében, hogy az adatvédelmi előírásoknak megfelelő adatkezelést biztosítani tudjuk, szerződést kötöttünk a tárhelyszolgáltatóval a megbízás alapján végzett adatkezelésre vonatkozóan.

3. Pluginok és eszközök

Google Web Fonts (lokal installiert)

4. Az érintettek jogai

Bármikor joga van ahhoz, hogy tárolt személyes adatai eredetéről, befogadójáról és rendeletetéséről díjtalan felvilágosítást kapjon. Ezen kívül joga van ahhoz, hogy megkövetelje ezeknek az adatoknak a helyesbítését, zárolását vagy törlését. Erre, valamint a személyes adatok témájához kapcsolódó további kérdésekre vonatkozóan bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. Ezen kívül az illetékes felügyeleti hivatalnál panasztételi joggal rendelkezik.

Továbbá joga van bizonyos körülmények között személyes adatai kezelésének korlátozására. Az erre vonatkozó részletek az Adatvédelmi irányelvek „A kezelés korlátozására való jog” című pontjában találhatók.

a) Az adatkezelésbe való beleegyezés visszavonása

Sok adatkezelési folyamat csak az Ön nyomatékos beleegyezésével lehetséges. Egy már megadott beleegyezést bármikor vissza lehet vonni. Ehhez elég egy formához nem kötött közlés e-mailben. A visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét a visszavonás nem érinti.

b) Az adatgyűjtés, valamint a közvetlen reklám elleni tiltakozáshoz való jog különleges esetekben (GDRP 21. cikk)

Ha az adatkezelés a GDRP 6. cikk 1. bek. e) vagy f) pontja alapján történik, bármikor joga van, az Ön különleges helyzetéből adódó okokból, személyes adatainak kezelése ellen tiltakozni, ez egy ezeken a rendelkezéseken alapuló profilalkotásra is vonatkozik. A kezelés mindenkori jogi alapját megtalálja itt az Adatvédelmi irányelvekben. Ha tiltakozik, érintett személyes adatait nem fogjuk többet kezelni, kivéve, ha megkövetelő jogos érdekeket tudunk felmutatni, melyek az Ön érdekeit, jogait és szabadságát felülmúlják vagy a kezelés jogigények érvényesítését, gyakorlását vagy megvédését szolgálja (a GDRP 21. cikk 1. bek. szerinti tiltakozási jog).

Ha személyes adatai közvetlen reklám céljából kerülnek kezelésre, úgy joga van bármikor tiltakozni érintett személyes adatainak ilyen irányú reklám céljából való kezelése ellen. Ez a profilalkotásra is érvényes, amennyiben az összefüggésben áll az ilyen követlen reklámmal. Ha tiltakozik, akkor azt követően személyes adatai többet nem kerülnek közvetlen reklám céljából történő felhasználásra (GDPR 21. cikk 2. bek. szerinti tiltakozás).

c) Az illetékes felügyeleti szervnél való panasztétel joga

A GDPR megsértése esetén az érintettnek panasztételi joga van a felügyeleti szervnél, különösen szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltehető vétség helye szerinti tagállamban. A panasztételi jog fennáll más közigazgatási vagy bírósági jogorvoslat ellenére.

d) Az adathordozhatósághoz való jog

Joga van ahhoz, hogy azokat az adatokat, amelyeket mi az Ön beleegyezésével vagy egy szerződés teljesítése során automatikusan kezeltünk, géppel leolvasható formátumban az Ön vagy egy harmadik személy rendelkezésére bocsássuk. Amennyiben Ön az adatok továbbítását egy másik felelős személy részére kéri, ez csak úgy kerül teljesítésre, amennyiben az technikailag lehetséges.

e) Felvilágosítás, zárolás, törlés és helyreigazítás

A hatályos jogszabályok keretében bármikor joga van arra, hogy tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és befogadójáról, az adatkezelés céljáról díjtalan felvilágosítást kapjon, adott esetben joga van ezeknek az adatoknak a helyesbítésére, zárolására vagy törlésére. Erre, valamint a személyes adatok témájához kapcsolódó további kérdésekre vonatkozóan bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen.

f) A kezelés korlátozásához való jog

Joga van ahhoz, hogy kérje személyes adatai kezelésének korlátozását. Erre vonatkozóan bármikor fordulhat hozzánk az impresszumban megadott címen. A kezelés korlátozásához való jog az alábbi esetekben áll fenn:

  • Ha kétségbe vonja nálunk tárolt személyes adatainak helyességét, rendszerint időre van szükségünk ennek ellenőrzésére. Az ellenőrzés időtartama alatt joga van személyes adatai kezelésének korlátozását kérni.
  • Ha személyes adatainak kezelése jogszerűtlenül történt / történik, a törlés helyett kérheti az adatkezelés korlátozását.
  • Ha személyes adatai számunkra már nem szükségesek, Önnek azonban jogi igényeinek gyakorlásához, megvédéséhez vagy érvényesítéséhez még szüksége van rájuk, akkor joga van ahhoz, hogy a törlés helyett személyes adatai kezelésének korlátozását kérje.
  • Ha a GDPR 21. cikk 1. bek. alapján tiltakozott, akkor az Ön és a mi érdekeink összehasonlításra kerülnek. Amíg még nem születik arról döntés, hogy kinek az érdekei vannak túlsúlyban, addig joga van ahhoz, hogy személyes adatai kezelésének korlátozását kérje.

Ha személyes adatai kezelésének korlátozását kérte, akkor ezek az adatok – azok tárolásától eltekintve – csak az Ön belegyezésével, vagy jogi igények érvényesítéséhez, gyakorlásához vagy megvédéséhez, vagy egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelméhez, vagy az Európai Unió vagy egy tagállam fontos közérdekére vonatkozó okokból kezelhetők.

g) SSL ill. TLS titkosítás

Ez az oldal SSL ill. TLS titkosítást használ biztonsági okokból és azoknak a bizalmas adatoknak biztonságos továbbítása érdekében, amelyeket Ön részünkre, mint a weboldal tulajdonosai részére küld, pl. megrendelést vagy ajánlatkérést. Egy titkosított kapcsolat arról ismerhető fel, hogy a böngésző címsora „http://“-ről „https://“-re vált és egy lakat szimbólum jelenik meg.

Ha a SSL ill. TLS titkosítás aktivált, akkor harmadik személy nem olvashatja el az Ön által részünkre továbbított adatokat.

5. Az adatvédelmi irányelvek aktualitása és módosítása

Ez az adatvédelmi nyilatkozat 2020. október 29-én készült.

Weboldalunk és az erre vonatkozó ajánlataink továbbfejlesztése során vagy a megváltozott törvényi ill. hatósági előírások alapján szükségessé válhat, hogy módosítsuk ezeket az adatvédelmi irányelveket. A mindenkori aktuális adatvédelmi irányelveket ezen az weboldalon, ill. a https://www.uebersetzungen-szentpali.de/datenschutz-un.html című weboldalon tekintheti meg és nyomtathatja ki.

 

Quelle: Datenschutzmuster von eRecht24 und DAV.
Übersetzung: Zsuzsa Szentpáli Gavallér